X33KUI - Kybernetika a Umělá Inteligence

Jedná se o úvodní obecný předmět umožňující studentům pochopit cíle a metody kybernetiky a umělé inteligence a zařadit jednotlivé dílčí partie probírané v bakalářské etapě do hlubšího kontextu studovaného oboru. V přehledu jsou uvedeny základní principy teorie informace, řízení, rozhodování a znalostního inženýrství v rozsahu, který je nezbytným základem pro studium většiny předmětů bakalářského studia. Nejdůležitějším rysem předmětu je jednotící koncepční přístup k mnoha na první pohled různorodým součástem kybernetiky a umělé inteligence. Přednášky a cvičení předmětu jsou rozděleny tak, aby více vyhovovaly specifickým potřebám studentů oborů VT a KM.

přednášky | cvičení | studijní materiály|Požadavky a způsob klasifikace. | výsledky


PROGRAM PŘEDNÁŠEK:

 1. Úvod do kybernetiky, dynamika systémů
 2. Entropie a informace
 3. Přenos informace
 4. Algoritmická entropie a složitost
 5. Prohledávání stavového prostoru
 6. Algoritmus A*
 7. Netradiční metody prohledávání
 8. Pravděpodobnostní rozhodování
 9. Predikce a strojové učení
 10. Reprezentace znalostí
 11. Expertní systémy
 12. Zápočtová písemná práce.
 13. Zpětná vazba a řízení

Přednášející:

(M) Prof.Ing.Vladimír Mařík, DrSc.{marik@labe.felk.cvut.cz}
(P) doc.Dr.Michal Pěchouček,MSc.{pechouc@labe.felk.cvut.cz}
(S) Ing.Jiří Kléma, Ph.D.{klema@labe.felk.cvut.cz}

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Kybernetika a UI: Editace

PROGRAM CVIČENÍ:

Cvičení jsou rozdělena na seminární (S), zaměřená na procvičení látky probírané na přednáškách a laboratorní (L), zaměřená na praktické použití získaných znalostí. Tento program je pro skupiny, které okupují místnost K132 liché týdny. Aby laboratorní cvičení na daná témata nepředcházela seminárním, mají skupiny, které jsou v K132 v sudých týdnech, cvičení (ST) "Rozhodovací stromy ... ." vložené mezi (L5)"Implementace klasifikátorů ..." a (S6) a "Zápočtová práce ...".

 1. (L1): Seznámení s programováním v linuxu, nástroje putty, vim, make, mc a MATLAB.Návod C,Tutorial Matlab
 2. (S1): Úvod, základy teorie pravděpodobnosti. Návod,Materiály(ZČU v Plzni/FPE)
 3. (ST): Rozhodovací stromy a jejich konstrukce, příklady.
 4. (S2): Přenos informace, entropie, kapacita kanálu, kódy a jejich generování, realizace kódování, příklady, materiály
 5. (L2): Implementace kódu zaručujícího požadované vlastnosti při přenosu kanálem. Návod
 6. (S3): Stavový prostor a reprezentace úloh, neinformované prohledávání stavového prostoru, základní techniky a implementační aspekty, příklady.
 7. (L3): Implementace slepého prohledávání. Návod
 8. (S4): Prohledávání stavového prostoru informovanými technikami, A*, přehled alternativních metod, metody řešení NP-úplných úloh metodami UI, příklady.
 9. (L4): Implementace informovaného prohledávání, řešení užitím A*. Návod
 10. (S5): Klasifikace a strojové učení, kategorizace klasifikátorů, přiklady (Perceptron, Bayes, nearest-neighbour, shluková analýza, NN).Slajdy,Materiály.
 11. (L5): Implementace klasifikátorů a srovnání jejich vlastností na reálných datech.Návod.Zdrojové kódy.
 12. (S6): Nahrazování laboratorních cvičení. Nepovinné pro studenty, kteří jsou spokojeni se svými body ze cvičení. Probíhá v laboratorní místnosti.
 13. (S7): Udělování zápočtů probíhá v seminárních místnostech. Nahrazování laboratorních cvičení v laboratořích. Exkurze do Gerstnerovy laboratoře začíná 30 minut po začátku hodiny v místnosti K130 s vyjímkou středy 10.1., kdy začíná v G205.

Upozornění: Zápočtová písemka má dva náhradní termíny - 17.1. v 14:15 v K1 a 9.2. v 8:15 v K1.
Dne 22.2.2007 v 14:15 bude v K1 mimořádný termín zápočtové písemky - pokud se chcete zúčastnit, musíte poslat email s předmětem KUI na adresu tomkrajnik@hotmail.com, tělo zprávy ponechte prázndné.

Vedoucí cvičení: 

Ing. Libor Přeučil,CSc.{preucil@labe.felk.cvut.cz}

Cvičící: 

Ing. Radek Letko{letkor@fel.cvut.cz}
Ing. Petr Buryan{buryan@labe.felk.cvut.cz}
Ing. Petr Benda{bendap1@labe.felk.cvut.cz}
Mgr. Martin Bujňák{bujnam1@cmp.felk.cvut.cz}
Ing. Lukáš Cerman{cermal1@fel.cvut.cz}
Ing. Filip Karel{filip@karlovi.cz}
Ing. Tomáš Krajník{tkrajnik@labe.felk.cvut.cz}
Ing. Pavel Krsek,Ph.D.{krsek@cmp.felk.cvut.cz}
RNDr. Miroslav Kulich,Ph.D.{kulich@labe.felk.cvut.cz}
Ing. Martin Matoušek{xmatousm@fel.cvut.cz}
Doc. Ing. Pavel Nahodil,CSc.{nahodil@k333.felk.cvut.cz}
Ing. Radoslav Szabó{szabor@labe.felk.cvut.cz}
Ing. Milan Rollo{rollo@labe.felk.cvut.cz}
Ing. Vladimír Smutný{smutny@fel.cvut.cz}
Ing. Tomáš Svoboda,Ph.D.{svoboda@cmp.felk.cvut.cz}
Ing. Monika Žáková{zakovm1@fel.cvut.cz}


POŽADAVKY A KLASIFIKACE:

Předmět je uzavřen klasifikovaným zápočtem. Výsledná známka je dána počtem bodů získaných na cvičení, které je možné získat několika způsoby:

ZpůsobPočet bodů
Zápočtová písemná práce
50
Laboratorní cvičení
40
Aktivita na cvičeních
10
Celkem
100


Nutnou podmínkou úspěšného absolvování předmětu je získání nadpolovičního počtu bodů ze zápočtové písemky, úspěšné odevzdání laboratorních prací a maximálně jedna neomluvená absence. Získané body jsou pak převedeny na známku podle následující tabulky:

Získáno bodůZnámka
< 0 , 65 )
:(
< 65 , 75 )
3
< 75 , 85 )
2
< 85 , 100 >
1

VÝSLEDKY STUDENTA:

Uživatelské jméno v KoSu:


Stránky se budou průběžně doplňovat.

Poslední úprava: 15.2.2007                                        webmaster: tkrajnik@labe.felk.cvut.cz